Russia has named their Men’s Team for the 2008 Olympics.

Maksim Devyatovsky
Anton Golotsutskov
Nikolai Kryukov
Sergei Khorokhordin
Aleksandr Pluzhnikov
Yuri Ryazanov

Advertisements